คุณภาพ

รับรองมาตรฐาน

  • Organic Agriculture Certification Thailand

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมัก (เกรด 2)

  • ตราเกวียนทอง

เลขที่ 2803 / 2555

ได้รับมาตรฐานการรับรอง
  • ISO9001 : 2008 Certified