สินค้า

 • ปุ๋ยอินทรีย์ตราเกวียนทอง
  สำหรับนาข้าวเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

 • ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยดูดซับธาตุอาหารได้ดี

 • ปุ๋ยอินทรีย์ตราเจ้าทุย  
  สำหรับพืชไร่ พืชสวน ใช้รองก้นหลุมเพื่อเพิมอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย

 • ปุ๋ยชนิดเม็ดตราเกวียนทอง
 • ปุ๋ยอินทรีย์ตรานาคราชทอง
 • ปุ๋ยอินทรีย์ตรายางทอง
     ตรายางทองสูตร1   เหมาะสำหรับยางพาราเล็ก
     ตรายางทองสูตร2   เหมาะสำหรับยางพาราใหญ่
 • ปุ๋ยอินทรีย์ตราปาล์มทอง
      ตราปาล์มทองสูตร1 สำหรับบำรุงลำต้นของปาล์ม
      ตราปาล์มทองสูตร2 สำหัรบเร่งดอกให้เจริญงอกงามให้ผลผลิตดี
      ตราปาล์มทองสูตร3 สำหรับเร่งผลผลิตและเพิ่มนำหนักของปาล์ม

 
 
 • ปุ๋ยกระสอบดาวภูเขา